FANDOM


Kanburi (寒ブリ?) was Team Fondue's strategist, and created most of their team formations herself. She was the only member of the group who talked one-on-one with Center.

Gallery

Majisuka Jyogakuen Emblem Majisuka Jyogakuen
Maeda Gundan Maeda Atsuko
Onizuka Daruma | Gakuran | Kabuki Sisters (Ookabuki and Kokabuki)
Erena | Choukoku | Shaku
Team Hormone (Wota, Akicha, Bungee, Unagi and Mukuchi)
Erena | Choukoku
Rappapa Nojima Yuriko | Oshima Yuko | Otabe
Maeda Atsuko | Sado
Center | Nezumi
Gekikara | Torigoya | Black | Shibuya
Shaku | Gakuran | Kabuki Sisters (Ookabuki and Kokabuki)
Dance | Choukoku
Oshima Yuka | Oshima Yuki
Rappapa Guards | Team Hormone | Sanshou Sisters | Team Fondue
Golden Eyebrow Society
Tsu No Ji Rengou Center | Nezumi
Team Under | Team Fondue
Golden Eyebrow Society
Faculty Nojima Yuriko
Kiken | Kuuki